له اړتیا ډېر څه وغواړئ!

له اړتیا ډېر څه وغواړئ!

کله چې خدای پاک خپل بنده ګان پیدا کول، داسې يې جوړ کړل چې هرڅه یې د هغوی له اړتیا او وړتیا ډېر ورته په پام کې ونیول.

موږ چې کله څو کسانو ته مېلمستیا کوو، که مو لس کسان را غوښتي وي، د پنځلسو کسانو تیاری ورته نیسو او وایو، خدای پاک ډېر لوی ذات دی.

 دا سمه ده چې پر راکړل شوو شيانو باید شکر وباسو، خو د خدای پاک له دربار څخه باید ډېر څه وغواړو. ځکه دربار یې ډېر لوی دی.

دا ستاسې تقدیر نه دی، بلکې دا د خدای پاک د پادشاهۍ د لوی والي ښکارندويي کوي. ایا غواړئ چې همداسې یو معمولي ژوند ولری؟

 که غواړئ د ښه او پرمختللي ژوند څښتن شی؟ تاسې پر خپل ژوند برلاسي او حاکم یاست. تاسې د ډېرو وړتیاوو لرونکي یاست.

ځواکمن ياست. نوښتګر یاست او په هر کار چې لاس پورې کړی، د تر سره کولو وړتیا یې لری.

یوازې دا دعا مه کوئ چې ژوندي پاتې شی، بلکې تر دې هم د زیات شي غوښتونکي شئ. کېدای شي ډاکټر تاسې ته ستاسې د روغتیا په اړه ښه زېری ونه لري، خو بله لار هم شته. خدای پاک روغتیا ورکوونکی دی او خپله یې وعده درسره کړې چې روغتیا به درکوي.

حميدي
t