افغانستان د وحشتونو ځمکه

افغانستان د وحشتونو ځمکه

په نوم انسان نه به دې زړه تور شي
ان له خپل ځان نه به دې زړه تور شي

افغانستان د وحشتونو ځمکه
افغانستان نه به دې زړه تور شي

د مسلمان اعمال دې وبوږنوي
له مسلمان نه به دې زړه تور شي

په چیغو، چیغو، چیغو نه رالوېږي
ولاړ آسمان نه به دې زړه تور شي

زمونږه عقل بیخي پوندو کې دی
زموږ وجدان نه به دې زړه تور شي

ښار کې کوڅه کوڅه له وېرې ډکه

امن و امان نه به دې زړه تور شي

هجرت الله اختیاراختیار ادب غزل
t