نه جام، نه څادر

نه جام، نه څادر

نه جام، نه څادر

څوتور سرې
څو سپين سرې
« يو څو اوښې »
« څوپسونه »
څه غريب ستړى كاروان دى؟
باد راوړې پاڼې رېږدي.

« قاف »لمبو پر سر اخيستى
ښاپېرۍ شوې مساپرې
خداى خبر دى چې به دمه
بيا پر كومو غرونو كيږدي؟

څنګه ړنګې ميكدې دي
څنګه ښكلې شونډې سوځي
جانه بيا به دې ساقي شم
« كه مې غم د ډوډۍ پرېږدي »

نه تړانګې د كيږدۍ شته
نه څپلۍ، نه څادرونه
لوټوي د جام ناموس مې
پر شهيدې پګړۍ پښې ږدي.

څو تور سرې
څو سپين سرې
« څو پسونه »
څه غريب، ستړى كاروان دى؟
باد راوړې پاڼې رېږدي.

۔ محمد اسحاق ننګیال

١٣٧٢ / ٧ /٢٩
كابلادب اسحاق څو تري سرې
t