د خپل مثبت خوځښت کچه څنګه لوړه کړو؟

د خپل مثبت خوځښت کچه څنګه لوړه کړو؟

ژباړه: عطا محمد مياخېل
۱ ـــ شکر کوونکي واوسئ.
۲ ـــ خوځښت ولرئ.
۳ ـــ په خپلې تغذیې باندې پام وساتئ.
۴ ـــ تل د زده کړې په حال کې واوسئ.
۵ ـــ له طبیعت سره په اړیکه کې واوسئ.
۶ ـــ ځان او نور وبښئ.
۷ ـــ د نورو په حق کې ښه کار ترسره کړئ.
۸ ـــ د خندا ځواک جدي ونيسئ.
۹ ـــ څارویو ته خواړه ورکړئ.
۱۰ ـــ که په کور کې کوچنی ماشوم لرئ، له هغه سره وخت تېر کړئ.
۱۱ ـــ له ګیاوو سره خبرې وکړئ.
۱۲ ـــ د نورو په حق کې د خیر ښېګڼې دعا وکړئ.
۱۳ ـــ جانبي کارونه، لکه: نقاشي، پخلی ( آشپزي ) او عکاسي ترسره کړئ.
۱۴ ـــ کارونه یوازې د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ.
۱۵ ـــ پام وکړئ.
۱۶ ـــ د قضیو مثبتو اړخونو ته وګورئ.
۱۷ ـــ کله وخت په یوازې توګه سفر وکړئ.
۱۸ ـــ موسیقي ته غوږ ونیسئ.
۱۹ ـــ په ځان باندې پام وکړئ او چمتو واوسئ.
۲۰ ـــ له هغو کسانو سره په اړیکه کې واوسئ، کوم چې د خوځښت لوړه فریکونسي ولري.معلوماتي
t