د عزت الله ځواب نوی غزل

د عزت الله ځواب نوی غزل

له ګړنګه دې ختا کړم؛ ښه دې وکړل!
زمانې زه دې بابا کړم؛ ښه دې وکړل!
نه پوهېږمه، وژلې دی پخوا وم!
خو چې اوس دې د خندا کړم؛ ښه دې وکړل
په څلورو کتابونو ملامت شوم!
او په دې کې دې ملا کړم؛ ښه دې وکړل
نور به خپل زړه په کراره کرار خورمه!
نور له خپله ځانه غلا کړم؛ ښه دې وکړل!
ما له خلکو نه پناه مينه غوښتله!
چې عالم کې دې رسوا کړم؛ ښه دې وکړل
تا چې بيا ځواب نه واخېستل لاسونه!
زوړ چلم به راپيدا کړم؛ ښه دې وکړل!
t