د حالت د بدلون لپاره مو لاس پکار شئ!

د حالت د بدلون لپاره مو لاس پکار شئ!

همدا اوس چې څه لری، په کمه سترګه مه ورته ګورئ. کېدای شي لږ او کم ارزښته درته ښکاره شي.

کېدای شي هرڅه ستاسې پر ضد وڅرخېږي، خو که مو ایمان او باور قوي وي او له خدای پاک څخه د خپل حال د بدلون غوښتنه وکړی، په یوه شېبه کې هرڅه بدلون مومي. خدای پاک به ستاسې پر مخ هغه دروازې پرانیزي، چې هېڅ وخت په طبیعي ډول نه پرانیستل کېږي.

خدای پاک کولای شي له هغه مو هم لوړ موقف ته ورسوي، چې د ډېرو لوړو تحصيلي سندونو په وسیله نه شی رسېدای. خدای پاک په داسې ځای کې تاسې ته لار جوړوي چې ان تاسې یې د لیدو تصور هم نه شی کولای.

پر خدای پاک ایمان ولری او پر درکړو شیانو مو شکر وباسئ. تاسې همدا اوس د هېڅ شي کمی نه لری، تاسې هېڅ عیب نه لری، تاسې بدمرغه نه یاست. تاسې د لوی ذات هغه مخلوق یاست چې په ټولو مخلوقاتو کې یې درته د اشرف یانې د بهتره کلمه کارولې ده.

که د خدای پاک پر درکړو څیزونو د زړه له تله شکر وباسی، همدا شیان چې تاسې یې واړه بولی، پر لویو شيانو بدلېدای شي. کوچني کارونه چې کله پیلوی، په کمه سترګه مه ورته ګورئ.

حميدالله حميدي
t