په سړې باندې د ښځی پنځلس حقونه !

په سړې باندې د ښځی پنځلس حقونه !

۱- هغی ته د شریعت احکام ورزده کول.

۲-د الله تعالي او رسول الله (ص) له اوامرو او نواهيو نه یی خبرول.

۳- د دنیا په خوندونو کی یی له مشغولیدو څخه ساتل.

۴- د اخرت له سختۍ څخه یی خبرول.

۵- د غلامانو او مزدورانو په څیر غږ پری نکول.

۶- مینه او اخلاص ور سره کول.

۷- له هر چا سره یی له ټوکو او خندا نه منع کول.

۸- د هغی په مخ کی ناروا او حرام کار نه کول او هغه هم تری منع کول.

۹- اسلام د خپل ژوند قانون ګرځول تر څو هغه هم په همدی طريقه وروزل شی.

۱۰- هیڅ وخت یی له خپل بستره نه لری کول.

۱۱- له ښکلا او زینت څخه یی نه منع کول. خو په دی صورت چی د سنتو خلاف نه وی.

۱۲- ښځی ته بام ته د ختلو حکم نه کول.

۱۳- له پردو ښځو سره له یو ځای کیدو نه منع کول.

۱۴- په داسی کار یی نه مشغلول چی د الله تعالی له یاده څخه غافله شی.

۱۵- د مالداره انسان کور ته د ورتلو اجازه نه ورکول که څه هم چی ګاونډی وي.

اخستنه : (دحکمت ویناوې)
t