عقل په خوارانو باندې وګرځي راوګرځي !

عقل په خوارانو باندې وګرځي راوګرځي !

تګ یې دی د پنجو پۀ سر هله! ملا یې ماته شوه
قاته شوه راقاته شوه جینۍ سمه راقاته شوه

زار له تندریز حسنه اوبۀ اوبۀ راوګوري
ټوله زندګي زما دې سترګو نه خیراته شوه

کینمه، د شګو کوټنۍ جوړې کړم ورانې کړم
خاندمه، د ژوند لږه مانا له مانه زیاته شوه

عقل په خوارانو باندې وګرځي راوګرځي
ستا د ملاقات شیبه له ما پاتې سباته شوه

موږ د محبت تخم شیندلی دی په للمه کې
خدایه د باران دعا مو یک یوازې تاته شوه

راشي پۀ متین اواز تر غوږه زما نه رسي
ستا د محبت ناره خو پاتې زما خواته شوه

مرسلین متینادب عقل مرسلین
t