عصري غوره وینا وي

عصري غوره وینا وي

ژباړه: احمد شاه پاڅون

  1. نن سبا سړی د ډاکټر له مرستي څخه پرته مړ کیدای هم نسي.
  2. سړی، چي یو ځل پروفیسر سي بیا د عمر تر پایه په داغه نوم ورته ویل کیږي، که څه هم وروسته ډیري هوښیاري خبري هم وکړي.
  3. انسان هر وخت مرګ تر وخت وړاندي او واده وخت وروسته ګڼي
  4. د ډاکټر دعا او د مېرمني چپتیا هیڅ کله ښه شګون نه دی
  5. مینه ړنده ده، ځکه نو ښځي لپاره ښایست مهم نه دی، د نارینه نابینايي کفایت کوي.
  6. ډیر کم سیاسي لیډران داسي تیر سوي، چي پر سم وخت یې د مرګ سعادت په نصیب سوی.
  7. د زړښت واده او د بانک څوکیداري کي هیڅ فرق نسته، که بیده هم یې، یوه سترګه به دي پرانستې وي.
  8. زړښت، چي څومره محسوسوې، هومره را څرګندیږي.
  9. د خسر، خواښي، موسم او حکومت پر خلاف لیکل، سړي څه ډیر سوچ نه غواړي.
  10. په کومه شپه، چي د ماشوم له جیبه د ناکاره شیانو پر ځای پیسې راووتې، پوه سه، چي له هغه وروسته به یې بې سوچه خوب نصیب نسي.t