د پاني پت جګړه د سیاست په تله کې!!!

د پاني پت جګړه د سیاست په تله کې!!!

که د پاني پت جګړه له جنګي زاویی وکتل شي پرته له شکه یو ستر بری چې په جګړه کې د یو افغان پاچا د چنګیز، ګوډ تیمور او بابر اعظم د اولاده څخه په میراث امپراطوری په لمنه کې د هغه دښمنانو ته ماته ورکوي.
خو که پاني پت جګړی ته د سیاسي لید لوری نه وکتل شي دا جګړه یوه سیاسي تیروتنه وه ځکه د هند سیاسي جغرافیه په دری برخو ویشل شوی وه جنوب کې د انګریزانو شرقي هندي کمپنی مسلط و، په شمال کې د بابري دولت تاج حکمراني کاوه او په منځني برخه کې د هندوانو نو تاسیسه ملتپاله حکومت (مراټیان یا مرهټه) قرار درلود چې نه بابري دولت یې خوښیده او نه هم د انګریزانو شرقي کمپنی. یاد دولت نه د عصري جګړی وسایل لرل نه هم تجربه خو بشري قوه یې ډیره وه.
احمد شاه درانی د بابري مسلمان دولت د پاشیدلو د مخنیوي پخاطر پاني پت جګړی ته ځي او شاعران ورته دا شعر وایي:
احمد شاه بابا غازي
خدای دی وي له ده راضي
چې وتړله ملا
مرهټه د جنګ په پلا ؟
په هندوانو یې ملک ورکړ
اسلام یې هلته خپورکړ
پاني پت جګړه کې احمدشاه درانی د مراټیانو لښکرو ته ماته ورکوي او د یوی مودی لپاره بابري دولت عمر اوږدوي خو خپلی دی جګړی سره د مراټیانو هغه دفاعي د دیوال چې د انګریزانو او بابریانو ترمنځ ولاړ دی ړنګوي او د انګریزانو پرمختګ ته داسی لاره هواروي چې بیا یې اولاده په کابل کې تر په عذاب وي.

اکبر شیرجګړه سیاست پاني پت
t