غزل – حامدالله امرخیل

غزل – حامدالله امرخیل

ستا د یادونو سره شور کومه
لګیا یم بیا په زړګي زور کومه

زما په مخ کې جانان مه یادوئ
بیا زه سوزیږمه او اور کومه

زه ستا د مینې پوره وړی یمه
ځکه له سترګو څخه پور کومه

مینه ونکړئ لیونتوب ونکړئ
دغه خبره لور په لور کومه

د مینې درده درنه جار شمه زه
بیا به په کوم کلي کې کور کومه

هو د الله نه جنت نه غواړمه
زه خو مې قدر د خپل مور کومه

زه له یارانو نه قربان #حامده
غږ په یارانو لکه ورور کومهادب امرخیل غزل
t