پاني پت او ابدالي رحمه الله

پاني پت او ابدالي رحمه الله

همت خان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارس اوهند می وو په پښو کې

زه وم خان د زمانې

هند ، مغل ،که فارسیوان و

که ترکان دزمانې

زما زور ته سلامی وو

ټول جهان دزمانې

ته خیرات غواړې کوڅوکې

په ژړا دې سترګې سرې دي

په تا ژرنده دجنګ ګرځي

له تا ډکې هدیرې دي

ته په خپل کورکې بې واکه

کار دی نورو ته پیرې دي

ته فریاد کړې له دښمنه

زه ورتلم د د ښمـــــن کورته

ته د بل په اورستي یې

ما پخپله دانګل اورته

ته په شور د بل له شره

نور په ترهه زما له شوره

ما مغل ساته له نورو

ته مغل ته یې بې زوره

ما قسمت خپل جوړولو

ته رنځیږې له قسمته

ما عصمت د بل ساتلو

ته ذلیل شوې بې عصمته

ماننګ په ګاونډي کړ

په تا پڅه د بل توره

ته د بل په خیرات پاېې

زما تاج له کـــــــــوه نوره

لږسرښکته کړه ګریوان کې

ځان ته وګوره ګدايې

په پستۍ کې روزي ګورې

په مغرب کې په ګډایې

ته په کوموسترګو وايي

چې وارث داحمدشاه يې
t