د ښځی مينه !/ ژباړه مریم مکۍ

د ښځی مينه !/ ژباړه مریم مکۍ

وایي نارینه په مینه کې ساده قانون لري

که تاغواړې ستالپاره له نړې سره جنګیږي

اوکه دې نه غواړي له تاسره جنګیږي

خوزه ‌‌‌‌‌‌ډېر نارینه پيژنم چې غواړې دې هم له تاسره جنګږي اوهم له خپل ځان سره

ترهغه وخته جنګیږي چې له تااوخپل ځانه لکه کن‌‌‌‌‌‌ډر یوه خرابه جوړه کړي

بیاڅوک شته چې له ویجاړې سره مینه وکړي؟

هغه ورځ چې تاونړوي درنه روان شي بیانوره ورته مهمه نه یې

نارینه که درسره مینه ولري که یې ونلري یوه ورځ درپسې کیږي

کله یې یاده شې

کله یې چې زړه تنګ شي تا یاده کړي

خو….

مونږه ښځې بیا ځانګړې یو

مینه کوو

مینه کووو

مینه کوو

زمونږ مینه ارامه ده جنګي نه ده

مونږه نه دترلاسه کولو لپاره جګړه کووو او نه هم دلاسه ورکولو لپاره جنګیږو!

مونږه یوازې دخوب په کوټه کې دخپل مین دسترګورڼا ته ګورو

مهمه نه ده چې مونږه سره شته کنه

دتودې غیږې په خیال کې له ځانه زنګنونه راتاو کړو

او له همدې خیال سره رنګینه نړۍ ځانته جوړوه

خوکه یوه ورځ نور ستړې او ستومانه شو

اودصبرکاسه مو را‌‌‌‌‌‌ډکه شي

یوه شپه….

دوه شپې…

درې شپې…

په ویښه تېروو اوښکې تویې کړو له زړه تنګون چغې ووهو

او…….

یوه ورځ سهارراپاڅېږو

اونورپوهېږو چې هغه مینه دتل لپاره زمونږ ه

په زړه کې مړه شوې ده

هملته یې خښه کړو…

اوله هماغې ورځې هماغې شیبې نورزړه تنګون بې ماناشي

هیڅ شی او هیڅوک نورمهم نه وی او نه پسې زړه خورو….
t