غزل – دایا سنګ انجان

غزل – دایا سنګ انجان

غلی شه نو ټول خو داستان مه لوله
وصـل پکــــې وایـه هجـران مه لوله

وي بـه یـې لیــکلـــي د ســبا وعـده
چُپ شه راته لیک د جانان مه لـوله

وبـه مـې چـوي زړه پـه کــراره لـــږ
داسې خو کیسې د طـوفان مه لوله

وایـه راتـه څـه پـکـــې لــیکلـــي دي
پـرتـه له وصـال بـل بـیان مـه لـوله

سرې وینې ترې څاڅي بل څه نشته دي
مه لـولـه غــزل د انـجـان مـه لـولـه

دایا سنګ انجاندایا سنګ انجان غزله
t