هغه فکر کوي… علي شباب

هغه فکر کوي… علي شباب

هغه فکر کوي يار ورپسې درومي
په دې پوه نه دى ښامار ورپسې درومي

يو سړى پېژنم لار ده ترې نه ورکه
يو سړى پېژنم لار ورپسې درومي

د انګورو په اوبو کې ډوب سړى و
مسلمان شولو انار ورپسې درومي

د اخرې زمانې يو انځور دا دى
ځوى يې مخکې دى او پلار ورپسې درومي

کوم منظور په پښتنو کې پيدا شوى
قطار نه قطار قطار ورپسې درومي

د شباب په ملنګۍ باوري شوي
دم او چوف کوي ټول ښار ورپسې درومي

#ع_ش
۱۳۹۸لړم۱۶شباب ښکلی غزل
t