غزل – عصمت الله صالح

غزل – عصمت الله صالح

عجیبه لنډمهاله رڼایي وکړي او تېر شي
له موږ سره ژوند شوخه ناځواني وکړي او تېر شي

له عشق پر ډکو سترګو پښتني پرتم غړېږي
هر ښکلی بې سلامه سلامي وکړي او تېر شي

درېیم زړه چې د دوو زړونو د وصل په راز پوه شي،
بدرنګه، بې مفهومه رېباري وکړي او تېر شي

په غېږه کې یې سر لګول لویه لوفري شي
انسان چې له انسان سره یاري وکړي او تېر شي

لړزاند وجود به خود بې توازنه شي عصمته!
د سترګو کوږ نظر چې شیطاني وکړي او تېر شيادب صالح غزل
t