د مرسل احمدزۍ ښکلی غزل

د مرسل احمدزۍ ښکلی غزل

غزل

مخ چې آینې ته ورښکاره کړمه
ګورم پکښې ستا د یارانې تصویر

داځلې وطن ته که زه درغلم
دربه وړمه خپل د حوصلې تصویر

وي چې کې لیلام عزت د پیغلو مې
اخلي مو ښاغلي د هغې تصویر

ځیرې ګریوان تورسر وه خوره پر زوي
خپور یې کړ زوي مړو د ادې تصویر

بیا راته فیسبوک په نښه کړي دی
ستا د وحشتو د خاطرې تصویر

یاد دې بس همدومره مرسته وکړي چی
رادې وړي د تیرې زمانې تصویر

ذهن مې بلا وړوکي سوي دی
نه ساتي د هرې حادثې تصویر

مرسل احمدزۍ
t