انتظار

انتظار

یوه کرسۍ ځای
یوه غیږه انتظار
یوه مروره مچه
یوه سترګوره نجلۍ
ټول تاته انتظار دی
د یادونو هواګانې دې
چلیږي
زمانه فال نیسي
ستا د بڼورو سترګو
په غورځیدلي باڼه
باد زیري را الوځولي
ستا لاس
د ملا د لور
له ګریوانه راوتلی
څوک دې یاد ته رسیدلی
تخیل دې تخنیدلی
پسرلي به دې په سپینه آسپه سپور کړي
شین آسمان به درسره وي
وریځې وریځې بارانونه به وریږي
ته به راسي ای زما د زړه سرداره
ما به سپین لباس وي کړي
سندریزه خاموشي به راخوره وي
زه به پټه یم له تانه
ته به ما په تلوار ګوري
د هر ونې بوټی شاته
لیونی به یې له عشقه
زما بوی به دې راکاږي
د خالدارې مڼی عطر مې وهلي
ته به چیغې کړي چې دا یې
پیدا کړي به دې زه یم
زه به پټه یم د تورو خاورو لاندې
ستا دسمال به مې جنډۍ وي د زیارت

 مرسل احمدزۍ

 
t