په محبت کې که امکان…

په محبت کې که امکان…

باور که هر څومره کېدو، خو پر ما نه کېدلو
د شعر تاثیر مې په تمامه دنیا نه کېدلو

وتلې شونډې، چاودې مخ او ګډ وډ ګامونه
ذره زړهسوی دلته د هېچا په چا نه کېدلو

کږې – وږې، وړې خبرې پر ما وتپل شوې،
ستا هم یقین ګوره په روی د الله نه کېدلو

په محبت کې که امکان د رسېدلو نه وای،
نو دغه چل به په آدم او هوا نه کېدلو

عصمته څو مداره ساز کړه د نشو له لوګي
که کومه شپه صفت د هغې ښکلا نه کېدلو

عصمت الله صالحادب صالح غزل
t