پيغمبره! ﷺ

پيغمبره! ﷺ

ژوند مې ستا تر نامه ځار دی پيغمبره ﷺ
خو يو درد مې په زړه بار دی پيغمبره ﷺ

چې نه ستا نه د مولا رضا په کې وي
قام روان په داسې لار دی پيغمبره ﷺ

سيپارې د ماشومانو له لاس اخلي
يو بدرنګ دلته سردار دی پيغمبره ﷺ

څوک يې ستا څوک يې د کفر په نوم وژني
د قام ژوند مې خوار وزار دی پيغمبره ﷺ

هر پرهر مې د خپل ورور د خنجر نښه
هر ګزار مې خپل ګزار دی پيغمبره ﷺ

خپل لاسونه مې په خپلو وينو سره دي
عجيبه زما روزګار دی پيغمبره ﷺ

د پرديو د لښکرو کوربانه دي
که مو کلی که مو ښار دی پيغمبره ﷺ

د رڼا لارې له ټولو ځنې ورکې
له تيارو سره مو کار دی پيغمبره ﷺ

منارې د جوماتونو رانړیږي
د هر چا په زړه کې ډار دی پیغمبره ﷺ

د جزاء په ورځ يې ته شفاعت وکړې
اند خو ډير زيات ګنهګار دی پيغمبره ﷺ

اجمل اندادب محمد ص
t