دوی سوداګر دي، زما خوږ افغانستان سوځي / ګل رحمن رحماني

دوی سوداګر دي، زما خوږ افغانستان سوځي / ګل رحمن رحماني

ځان مې ټپي دی نور زما روح او ایمان سوځي

په دې جګړه کې مې نامه د خوږ جانان سوځې

سهار ماښام د سرو ګلونو جنازې لېږدوو

یو ګل خو نه دی سمسور فصل د ارمان سوځي

حال به مو خوري او له ماضي سره به تار نه لرو

تاریخ مو سوځي د تاریخ ټول اتلان سوځي

نن مې د فکر منارو باندې اورونه بل دي

سبا به ګورې سپین څادر مې د وجدان سوځي

د یو ویشتمې پېړۍ فکره ستا ډالۍ به څه وي؟

ستا صاحبان د ازادۍ په نوم انسان سوځي

د جنتي وطن په غېږ کې دوزخونه پلوري

دوی سوداګر دي، زما خوږ افغانستان سوځي

۱۳۹۸، لړم ۱۴مه
t