ناوې چې په سر باندې ګل ونیسي / جلان

ناوې چې په سر باندې ګل ونیسي / جلان

جګ چې سورټیکری په اوربل ونیسي

ما په منــظره د اجـل ونیسي

زړه مې نندارتون د ښایستونو دی

ته که لاړې ځای به دې بل ونیسي

تیره تباهي د ژوند رایاده شي

ناوې چې په سر باندې ګل ونیسي

خوله مې ترې خیسته راباندې ویښه شوه

لکه څوک چې ژرنده کې غل ونیسي

ګوري یي خو لولي یي جلانه نه

قصداً مې په یخ اور غزل ونیسي

کابل

۱۹ لړم ۱۳۹۸
t