د سعود بنګښ نوی غزل

د سعود بنګښ نوی غزل

شـراب، ستار او چنګ چنګ، پایل وايي چم چم، چم
څرخېږي پـر رقص ړنګ، ړنګ، پایل وايي چم چم، چم

زمــوږ کلي هیندوان ټول، هولۍ کړي پر میدان ټول
هــر ځای پر سولې رنګ، رنګ، پایل وايي چم چم، چم

ډولـــونـــه دي، ډولـــونـــه، سـورڼي کوي شــورونــه
هېڅوک نــه کوي جنګ، جنګ، پایل وايي چم چم، چم

لوګی بــنــد کړه بــاروده!، تیراه له مست وجـــوده
لوګی جوړ کړه د بنګ، بنګ، پایل وايي چم چم، چم

بـربــاد، بــربـاد شپونکیو، شـور جــوړ کړ د شپېلیو
شو هر یو ټوپک ګونګ، ګونګ، پایل وايي چم چم، چم

له هــر مــذهب فــروشــه، ژونــد را خـانــه بـدوشـه
ساغرو کې پـه کړنګ، کړنګ، پایل وايي چم چم، چم

سـعـود تــه ډېر پــر مـیـنـه، شــراب اې لــونګـيـنـه!
راواړه پــر شــرنګ شرنګ، پایل وايي چم چم، چم
t