امکان! ممتاز اورکزی

امکان! ممتاز اورکزی

که زه ګلاب وای نو
وږمه وږمه
ـ
که زه غزل وای نو
مصرعه، مصرعه
ـ
که زه هوا وای نو
چپه، چپه
تا پسې تلمه او بيا نه راتلم
ـ
او که زه ساز وای نو
نغمه، نغمه
ـ
که بيابان وای نو
ذره، ذره
ـ
که زه شراب وای نو
نشه، نشه
تا پسې تلمه او بيا نه راتلم
ـ
که زه باران وای نو
شېبه، شېبه
ـ
که زه کتاب وای نو
صفحه، صفحه
ـ
که زه وریځ وای نو
ټکړه، ټکړه
تا پسې تلمه او بيا نه راتلم
ـ
که عبادت وای نو
سجده، سجده
ـ
او که زه وخت وای نو
لمحه، لمحه
ـ
که زه ممتاز وای نو
رتبه، رتبه
تا پسې تلمه او بيا نه راتلم
t