ډیورنډ او کرتارپور! بارکوال میاخېل

ډیورنډ او کرتارپور! بارکوال میاخېل

د ډیورنډ هغې او دې غاړې ته تل
د پرتو وروڼو تر منځ
ولګوئ دغسې اغزن تارونه
چې بیا د وینې، خاورې، ژبې او مذهب د خپلوۍ
خوبونه ټول ومینځي
که بیا یې هم لرله تنده د یو بل د دیدن
ورته په ډاګ ووایئ:
له ارمانونو سره یو ځای به د کرکې په ږلۍ وویشتل سې
مه راځه ګوره ګنې
“په داخلېدو به په ګولۍ وویشتل سې”

د کرتارپور او د واګاه هغې او دې غاړې ته
د پرتو دواړو دوښمنانو تر منځ
پرانیزئ داسې د خپلوۍ دروازې
چې بیا د وینې، خاورې، ژبې او مذهب د پردیتوب خوبونه
له سره ټول ومینځي
که بیا یې هم نه وه څه تنده د یو بل د دیدن
ورته په ډاګ ووایئ:
له نفرتونو سره یو ځای به د مینې په اوبو وویشتل سې
راسه ډاډه را اوړه
“په داخلېدو به د ګلونو په وږمو وویشتل سې”.
t