د غاښو پر کريمو د رنګه خطونو په راز ځان خبر کړي

د غاښو پر کريمو د رنګه خطونو په راز ځان خبر کړي

تاسې به هم هر ورځ غاښونه يو ځل د غاښو په کريمو او برش مينځئ، د غاښو د کريمو د ټيوبونو په بېخ کې به مو يو قسم پنډ، رنګه خطونه هم ليدلي وي، خو بابېزه به مو بللي وي.

راځئ نن ددي خطونو درنگونواو نښانيو له رازه ځان خبر کړي:

عموما د غاښو د کريمو پر ټيوبونو څلور رنګه خطونه راځي، تور، سور، شين او زرغون خط.

۱ ــ که د غاښو د کريمو پر ټيوب تور خط جوړ و، مانا يې د خطر ده. يانې په دې کريمو کې زيات کېماوي مواد کارول شوي دي.

۲ ــ که خط سور و، مانا يې دا ده چې تر تور کم کېمياوي مواد په‌ کې کارول شوي او يوه اندازه طبيعي مواد هم په‌ کې کارول شوي دي.

۳ ــ که د دغه خط رنګ شين و، مانا يې دا ده چې په دې کريمو کې په طبيعي موادو سربېره، داسې مواد هم کارول شوي دي چې د غاښو له‌ پاره د درملو په څېر ګټه رسوي.

۴ ــ او که د خط رنګ زرغون و، مانا يې دا ده چې په بشپړه توګه طبيعي مواد په ‌کې کارول شوي دي.

تر دې وروسته چې د غاښو کريم اخلئ، خامخا يې لومړی د خط رنګ ته ګورئ، بيا يې پېرئ.
t