زه راووتم د مينې له زندانه

زه راووتم د مينې له زندانه

د چا زړه رانه سينه کې پاتې شوی
د ژوند رنګ رانه چينه کې پاتې شوی

چې قدم مې ستا قدم ته نه رسيږي
يو قدم رانه زينه کې پاتې شوی

نن هنداره ووم دننه په خپل ذات کې
ټول وجود مې ايئنه کې پاتې شوی

زه د مينې زمزمې درته کوم خو
شپيلۍ غږ رانه خېمه کې پاتې شوی

ستا تصوير پسې بهر به هسې ګرځم
ستا تصوير مې حافظه کې پاتې شوی

زه راووتم د مينې له زندانه
يو ځنځير رانه پښه کې پاتې شوی

دواړه ورک يو د يو بل په وجودو کې
لامل دومره فاصله کې پاتې شوی

فريد لامل!زندان غزل لامل
t