د کانکریټي پایو د تخریب او درزونو لپاره د ترمیم میتودونه

د کانکریټي پایو د تخریب او درزونو لپاره د ترمیم میتودونه

د کانکریټي پایو د تخریب او درزونو لپاره د ترمیم میتودونه . Methods of Concrete Column Repair for Damages and Cracks
د کانکریټي پایو د تخریب او درزونو لپاره ترمیم.
د کانکریټي پایې له ترمیم وړاندې ،محوري مړ بار ،محوري ژوند بار ،افقي او له هغې سره نښتي عناصر باید مالوم شي.د کانکریټي پایو ترمیم په دوه کتګوریو ویشل کیږي .سطحې یا د ښکلا ترمیم په کوم کې چې یواځې پوښونکې تخریب ترمیم کیږي خو په ساختماني ترمیم کې بیا اغیزمني شوې پایې احیا کیږي او تقویه کیږي. که تخریب عرضي مقطع دومره ډيره نه وي راکمه کړې ،د کانکریټو ترمیم عنعنوي طریقه په اسانه کاریدای شي.

پایې د لاندې میتودونو له ډلې په یو یا څو میتودونو سره ترمیم کیدای شي.
۱٫ د پایې د عرضي مقطعې غټول یا جاکټ ورکول .
۲٫ کتودیک خوندیتوب (Cathodic protection) څو د سیخان زنګ وهل ودروي.
۳٫ د سیخانو د زنګ وهلو د ودرولو لپآره بیا الکلي کول.
۴٫ د کلوراید لرې کول(Chloride extraction) څو د سیخانو زنګ وهل وروسته کړي.
۵٫ د سټيل پلیټ ،کاربن ،با ښیښه یی فیبر موادو په واسطه منحصر کول.
۶٫ د شیر کالرونو (shear collars)وراضافه کول څو د منځنیو پوړونو وړتیا لوړه شي.
۷٫ د سټیل پلیټ اسمبلۍ ورزیاتول څو د مومنټ ظرفیت زیات شي.
۸٫ اضافي پایې ورکول.
۹٫ د راتلونکي زنګ وهلو د مخنیوي لپاره د خوندیتوب سیستم ورکول.
د پایو د ترمیم اجرا کولو او ډیزاین لپاره لاندې پارامترونه ضرور دي.
۱) د پایو بې باره کول. Unloading Columns
په هغو حالاتو کې چې پایو تخریب مهم وي ، معمولا د پایو بې باره کول غوښتل کیږي ځکه په دې سره به د ترمیم کیدونکې پایې ټوله عرضي مقطع د بیاډیزاین بار د لیږد وړتیا ولري.پرته له دې بې باره کولو ،نوی ترمیم به په مشکله د بار په لیږد وتوانیږي.په تازه کانکریټو اچولو کې خامخا د چیدو انقباض رامنځ ته کیږي او د نوو موادو وچېدو انقباض کیدای شي لا نور هم د بار ویش راکم کړي.له بده مرغه ،کیدای شي دا ستونزمنه او هم قیمته وي چې پایې بې باره کړای شي ،په ځانګړي ډول ،په لوړ پوړیزه ودانیو کې .که پر پایو شته بار له ترمیم وړاندې رالرې نه شي ،جاکټ به یواځې شته پایې ته منحصر والی رامنځ ته کړي.د جاکټ په واسطه مستقیم اخستل شوي بار فیصدي به ډیره کمه وي ،دجاکټ د محکمیت یواځې ۲۵% .که شوني نه وي چې له پایې بار رالرې شي ،نو بیا کیدای شي د اضافي پایو ورکول یوه حل لاره وي.
۲) د بارونو باویش . Redistribution of the Load
د سیخانو د زنګ وهني او کانکریټ مهم تخریب پرمهال ،بار بیاځلې په ساختمان کې په نوۍ بڼه باندې ویشل کیږي کوم چې باید د ډيزاین په وخت په پام کې ونیول شي. حتی کیدای شي ورڅيرمه نژدې ساختماني عناصر هم ترې اغیزمن شي.
۳) اضافي سیخان ورکول . Supplemental Reinforcing Steel
معمولا دپایو ګژدمکونه د ترمیم پرمهال بیاځلې نه ویشل کیږي ځکه دا کیدای شي د طولاني سیخانو د شلمیدو لامل شي.نو ،اضافي عمودي سیخان کیدای شي له اصلي ځایه دباندې د اضافي ګژدمکونو پروکولو سره ځای په ځای شي.کله چې اضافي تقویه کوونکي سیخان له ګژدمکونو دباندې ځای په ځای شي ،د پایې اندازې باید زیاتې کړای شي څو پایې ته مناسب اندازه قشر برابر شي.معمولا ددې اضافي تقويي په خاطر چې کوم ګژدمک سیخان ورکول کیږي هغه ضد زنګ وي څو وکولی شي مناسب اندازه جانبي اتکا ورکړي.
۴) د کانکریټو رالرې کول . Concrete Removal
دپایو کانکریټ باید یواځې هغه وخت رالرې کړای شي کله چې پایه بې باره کړای شي.که داسې ونه شي ،طولاني سیخان کیدای شي شلم شي او هم کیدای شي په پایه کې فشاري ماتیدل رامنځ ته شي.
۵) زنګ وهلي سیخان . Corroded Reinforcing Steel
که پایې ته اضافي سیخان ورزیات کړای شي نو ضرور نه ده چې زنګ وهلي سیخان رالرې کړای شي.کله چې دزنګ وهلو برخو کې طولاني سیخان ورکول کیږي نو باید دواړو طرفونو کې په لازم اندازه له پیوند وراخوا وغزول شي .هغه زنګ وهلي سیخان چې په مقطع کې پریښودل کیږي باید ښه پاک شي .هغه سیخان چې ډیر زنګ وهلي باید په مکمل ډول د نوو سیخانو سره تعویض شي او دواړو خواو کې پوره پیوند ورکول شي.
۶) زنګ وهلي ګژدمکونه . Corroded Ties
زنګ وهلي ګژدمکونه کیدای شي د ضد زنګ نوو ګژدمکونو سره داسې تعویض شي چې په کانکریټو کې په مناسبه اندازه ننوتي وي.ځیني وخت دا ضرور وي چې دپایو چاپیره اضافي مواد ورکول شي څو اضافي ورکول شوو ګژدمکونو ته مناسب قشر ورکړي.
۷) ټيټ –محکمیت کانکریټ . Low-strength Concrete
چیرته چې د کانکریټو محکمیت ټيټ وي ،نتیجه یی دا وي چې د کانکریټو د بار لیږد ظرفیت ورسره کمیږي،ددې لپاره څو بدیلونه شتون لري.
i. پایې ته اړم ورکول شي او کانکریټ رالرې او نوو کانکریټو سره تعویض شي.
ii. پایې ته اړم ورکول شي ،او د پایې سایز زیات ورکول شي څو کږونکي تشنجات راکم شي ،او د کمزورو کانکریټو محدود والی لوړ کړای شي.
iii. پایه د کاربن یا ښیښه یې تقویه کوونکو موادو په وپوښل شي.
iv. اضافي سیخان په کې نصب کړۍ

انجینر فرید عاطفزده کړې عاطف معلوماتي
t