غږونه او رنګونه یې د مینې قاصدان وو

غږونه او رنګونه یې د مینې قاصدان وو

ترڅو به یې د مړو کتو په راز نه پوهېدم
ساده ومه د مینې په انداز نه پوهېدم

د لمر بېړۍ به نه راتله د سیوري سمندر ته
تصویر د حقیقت وم په مجاز نه پوهېدم

غږونه او رنګونه یې د مینې قاصدان وو
نو ولې یې د حسن په اعجاز نه پوهېدم

شپېلۍ مې سراسر ستا د ستاینو ترانه وه
خو بیا هم ستا د سوي زړه په ساز نه پوهېدم

بڼکې مې نازکې وې او ستورو کې مې ځاله
په دې لویه نړۍ کې په پرواز نه پوهېدم

ټول خلک تا پسې وو او ته ما پسې روانه
زه ولې په خپل دغه امتیاز نه پوهېدم

ګل الرحمن رحمانيادب رنګونه غرونه غزل
t