د انورالحق یرغل نوى غزل

د انورالحق یرغل نوى غزل

شپه نيمايي ده، شراب ولې څښم؟ بيدار ولې يم؟
هيچا ونه پوښتم، چې زه دا ناقرار ولې يم؟
دې خلکو ځکه زما سر ته دې سوکان نيولي
چې زه خلاف د بلاګانو او ښامار ولې يم؟
د يو شهيد عسکر بچى لګيا دى خپلې مور ته
بهر د ټولو شته دى مورې! زه بې پلار ولې يم؟
ما ددې ټول کلي دا ټول خلک په دې وژني چې
زه ددې ټول کلي د ښکلې جلۍ يار ولې يم؟
پښتو ده، تره زامن مې ځکه ماشومتوب کې وژني
چې زه ښونځي کې تکړه ولې يم؟ هوښيار ولې يم؟
#يرغل په دار شو خو هيچا ددې ځواب ورنکړ
زما ګنا څه ده؟ قاضي صيب! زه په دار ولې يم؟
t