زما ژوند یو لوی کتاب دی / قېس هاشمي

زما ژوند یو لوی کتاب دی / قېس هاشمي

زما ژوند یو لوی کتاب دی

دا کتاب زما عمل دی

دا په ما چې کوم عذاب دی

دا عذاب زما عمل دی

ما چې کړي بد مې کړي

زه په هر څه کې خطا یم

زه په هر چا ملامت یم

زه تر هر چا بې وفا یم

زه له سره سړی نه یم

زه په هر شي کې ناکام یم

زه په هر کار کې یم پاتې

زه په هر څه کې بد نام یم

زه غلام ابن غلام یم
t