زموږ ټولنه او درې ډوله ذهنیتونه

زموږ ټولنه او درې ډوله ذهنیتونه

لومړۍ ډله خلک چې په اوسني عصر کې زیرک او هوښیار بلل کیږي, بې رحمه او د شخصي ګټو خوښوونکي دي.

دوی منصب او اقتدار ته د رسېدلو لپاره له عامو خلکو, ملګرو, خپلوانو او ان د کورنۍ له غړو هم کار اخلي او په خپله ګټه یې استعمالوي.

دویمه ډله خلک شهرت پرست او پیسه دوست، خو احمقان او لنډ فکره دي.

دوی تل د لومړۍ ډلې (سیاسیونو، ټوپکوالو، مافیا او زورورو وګړو) په جال کې راګیریږي او هغوی ورڅخه په لوړه کچه کار اخلي او استعمالیږي، چې پایله یې هم د پردیو ګټو ښکار کېدل دي.

دریمه ډله که څه هم غېر فعاله، بې طرفه او مظلومه بریښي، خو په اوسنیو حالاتو کې هوښیار، عدالت خوښوونکې او له ستونزو ځان ساتونکي دي.

دوی تل هڅه کوي چې نه چاته زیان واړوي او نه هم د پردیو ګټو ښکار شي.

عبدالهادي صادق

 ذهنیتونه معلوماتي ټولنه
t