د انګليسي ژبې حقيقت

د انګليسي ژبې حقيقت

انګيسي ژبه يوه له مستعارو ژبو (د نورو ژبو لغتونو په کې داخل شوي دي) څخه ده. په انګليسي کې د لغتونو ننوتل د بدلون پرته له لاتيني، يوناني، فرانسوي او جرمني ژبو څخه پيل شول. له هغې وروسته د ۵۰ بېلابېلو ژبو لغتونه په کې داخل شول.
له ايټالوي ژبې څخه د cameo کې مي يو غمي چې برجسته شکلونه لري، stanza سټ(ټ زېر) نزا د شعر بند او violin او وايلن (ل زورکى) سرينده، غجکه لغتونه، دبېلګې په توګه د هسپانوي او پرتګالي ژبو څخه د alligator الي ګى ډر تمساح، canyon کن(ک زېر) ين (ى زورکى) تنګه ژوره دره او sombrero سم برې رو، هسپانوي پلنه خولۍ لغتونه انګليسي ژبې ته ورننوتل.

له امريکايي الاصله وګړو څخه د raccoon راکون د شمالي امريکا
غوښه خوړونکى ژوى چې په ونو خېژي، wigwam وګ (و زېر) وام د امريکايي هندوانو جونګړه چې په لرګيو، پوزيو او څرمنو سره پوښل شوې وي لغتونه، له پيرو ژبې څخه د llama لاما د جنوبي امريکا يو ډول ژوى چې اوښ ته ورته دى او خورا ښې وړۍ لري او quinine کواى ناين دوا، لغتونه انګليسي ژبې ته ورننوتل.

د کارابين جزيرو څخه د barbecue بارب (ب زېر) کيو، سيخ کباب
او cannibal کى ن (ن زېر) بل ادم خور لغتونه، له افريقايي ژبې د chimpanzee چم پان زي افريقايي بيزو او zebra زېب را ځنګلي خر، لغتونه له هندۍ ژبې څخه د bandanna بن ډانا د غاړې او سر رنګين دسمال، curry ک (زورکى) ري هندي زردچوبه او punch پنچ د سوري کولو، ټاپه کولو او پرېکولو يوه آله،لغتونه او له استرالياوي ژبې څخه د kangaroo کان ګرو استرالياوي ژوى چې اوږد ټوپ وهي او ښځينه يې په نس کې کڅوړه لري او boomerang استرالياوي کږه لکړه لغتونه انګليسي ژبې ته ورننوتل.

د ساينسي علومو په لغتونو کې هم ناڅاپي بدلون راغى، له لاتيني او يوناني ژبو څخه لغتونه ورننوتل چې له penicillin پن ن زورکى سلين (دوا) او stethescope سټى تس کوپ د ز ړه ضربان د اورېدو آلې له لغتونو څخه عبارت وو.
روباټ robot ماشيني سړى، چې چکوسلواکي کليمه ده نوموړې ژبې ته داخله شوه.
انګليسي ژبې ته د ۱۵۰۰ څخه زياتو کلونو راهيسې لغتونه ننوځي او د انګليسي ژبې تر ټولو مکمل قاموس شپږ لکه ۶۰۰۰۰۰ لغتونه لري.

ژباړن: اسرارالله عزيزيانگلش معلوماتي
t