ښه خاوند هيڅکله دا تېروتنې نه تکراروي!

ښه خاوند هيڅکله دا تېروتنې نه تکراروي!

– هيڅکله مو پر ظاهر نيوکه نه کوي. نه وايي چې کاشکې دې ويښتان لږ ډېر وای، وزن دې لږ کم وای، ښکلی آرايش دې زده وای او… دا هغه خبرې دې چې يو ښه خاوند يې هيڅکله نه درته وايي او ستاسې د ظاهر او ظاهري سليقې په اړه داسې قضاوت نه کوي چې د ځان په اړه بد احساس وکړئ
– ستاسې شخصي حريم نه پايمالوي
– هيڅکله مو نه نهيلي کوي
– هيڅکله داسې کار نه کوي چې فکر وکړئ تاسې د هغه لومړيتوب نه ياست
– هيڅکله خيانت نه درسره کوي
– له ستونزو نه تښتي بلکې مديريت کوي يې يا لنډ درته وايي، راځه چې په شريکه يې حل کړو
– هيڅکله درته بې‌احترامي نه کوي، په ځانګړې توګه د کورنۍ او خپلوانو په مخ کې
– هيڅکله درڅخه سوء استفاده نه کوي
– بدبين او منفي‌ګرا نه وي
– ذهن يې تړلی او محدود نه وي
– ستاسې وظيفوي خوښۍ او پرمختګونه يې نه ناراحته کوي.

ژباړه: ظاهر عمار
t