پر خپلو مټو ژوند کول زده کړئ !

پر خپلو مټو ژوند کول زده کړئ !

د ایران یوه پاچا د ژمي په یوه ماښام کله چې شاهي ماڼۍ ته داخلېدو، پر یوه عمر خوړلي درباري یې سترګې ولګېدې. هغه ډېره پخوانۍ، زړه او باریکه دریشي اغوستې وه او دباندې په لويه دروازه کې یې پهره کوله.

پاچا په آس سپور نږدې ورغی، ترڅنګ یې ودرېد او سپین ږیري درباري ته یې وویل:
“یخني دې نه کېږي؟”
درباري ځواب ورکړ:
“ډېره یخني مې کېږي پاچا سلامت! مګر څه وکړم، ګرمه دريشي نه لرم، په دې خاطر یې زغمم.”
ـ “زه همدا اوس ماڼۍ ته له ننوتلو سره سم یوه ګرمه دریشي درته رالېږم.”

درباري له ډېرې خوشالۍ یوه عسکري سلامي او له پاچا ډېره مننه وکړه. خو پاچا ګرمې ماڼۍ ته په ننوتلو له درباري سره کړې ژمنه او د هغه یخ وهلی وجود هېر کړ.

سهار یې په دروازه کې د سپین ږیري درباري یخ وهلی جسد وموند او تر څنګ يې پر خاوره د هغه په کنګل ګوتو لیکل شوې دا جملې:
« پاچا سلامت!
ما د څو کلونو راهیسې په همدې نازکه دریشۍ او یخنۍ کې پهره داري کوله، مګر زه ستا د پرون شپې د ګرمې دریشۍ راکولو وعدې ووژلم.»

ـــــــــــــــــــــــ
* لکه څرنګه چې له چا تمه کول انسان کمزوری کوي، دغه رنګه هیلې هم انسان کمزوری کوي. نو پر خپلو مټو ژوند کول زده کړئ!!!
د خدای له پاره!

د نورو خلکو مرستې ته د کېناستو پر ځای خپل ځواک او وړتيا وازمايئ.

مهر تاجمبارزه، قوت، کيسه
t