دا دى اوس به غزل جوړ شي / سيده حسينه ګل تنها

دا دى اوس به غزل جوړ شي / سيده حسينه ګل تنها

ستاپه شان دي رديفونه

مهربان دي رديفونه

ستا د خيال په زمکه اوسي

خو اسمان دي رديفونه

دا پرې ستا د مينې سورې

زما ځان دي رديفونه

دا دى اوس به غزل جوړ شي

راروان دي رديفونه

په غزل کښې مې ته راغلې

څه خندان دي رديفونه

پېغلو پېغلو قافيو ته

ښه ځوانان دي رديفونه

ماسره په لوبو اوسي

ماشومان دي رديفونه

قافيو پرې برى يوړو

پريشان دي رديفونه

دا دى ته پکښې اوس نه ې

اوس د ځان دي رديفونه

سيده حسينه گل
t