جلال اباد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟ / صادق

جلال اباد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟ / صادق

د چا په یاد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟

ژونده! برباد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟

اوس ړنګه شوې ده، په دښته کې اوسېږمه زه

خانه اباد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟

چا چې زما په څو ساه ګانو باندې لوبې وکړې

هغه ناښاد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟

هره شېبه کې یې مسج راته، عادت یې کړمه

په خپل معتاد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟

په کې اوسېږي، د صادق په نوم شاعر لېونی

جلال اباد پسې مې زړه خوږېږي، څه وکمه؟
t