د انسانیت ارزښت

د انسانیت ارزښت

یوه ښځه د لباسونو دوکان ته ننوته، د ښیښې تر شا یې په یوه سړي سترګې ولګېدې چې په دوکان کې رنګارنګ ځوړندو کالیو ته په خوارو سترګو ګوري.

ښځې فقیر سړي ته غږ کړ او له دوکاندار یې اجازه وغوښته چې سړی دوکان ته راپریږدي او هرڅه یې چې خوښ وي، ور یې کړه، پیسې یې زه درکوم.

ښځه پر څوکۍ ناسته د سړي ننداره کوي، سړی په اوترو قدمونو ته راننوت او د ماشومانو دوه جوړه کالي یې خوښ کړل، له ښځې یې په ډېره غریبه لهجه مننه وکړله او له دوکانه ووت.

ښځه پورته شوه چې د لباسونو پیسې ورکړي، ناببره یې وليدل چې بِل سپین راووت او په یوې څنډې یې د دوکان د خاوند له خوا لیکل شوي وو: (( موږ داسې حسابي ماشین نه لرو چې د انسانیت ارزښت او قیمت محاسبه کړي.))

ژباړه: آصف حليمي
t