د غزل په نزاکت باندې پوهېږي!

د غزل په نزاکت باندې پوهېږي!

د غزل په نزاکت باندې پوهېږي!
ځينې ښکلي په سياست باندې پوهېږي
بې اودسه لمونځ دې بيا ورپسې وکړ!
ملايان منافقت باندې پوهېږي!
پښتانه ځان د جانان له سره ځار کړي
څه نا څه په محبت باندې پوهېږي!
چې غوږونو نه د سترګو کار وانخلي
ړانده کله عدالت باندې پوهېږي؟
حاجي ګل ورته له لېرې نه مسکی دی
د مزدور په مجبوريت باندې پوهېږي!
دوی دې يو ځای شي ظالم له کلي تښتي!
ويښ ملت په خپل قوت باندې پوهېږي!
دا په ډېرو وطنونو ګرځېدلی!
اوس د هر سړي عزت باندې پوهېږي!
د ملک او ولسوال خبره يو ده!
هوښياران په مصلحت باندې پوهېږي!
مېړني دي په رښتيا استازيتوب کړي!
چې د خلکو په خدمت باندې پوهېږي!
جهاديانو سيپارې لوستلې نه دي!
خو په مال د غنيمت باندې پوهېږي!
انګريزي خو له پخوا نه ورته زده ده
د قاضي زامن حکومت باندې پوهېږي!
رقيبانو ته کنځلې کړي غوسه دی!
که ځواب په بغاوت باندې پوهېږي!
عزت الله ځوابادب شعر ځواب
t