ته وایه کنه ژونده! یوه لاره راته ښایه

ته وایه کنه ژونده! یوه لاره راته ښایه

ای خدایه غوره دا چې ستا رضا سره یو ځای شم
نو زړه مې غواړي والوځم هوا سره یو ځای شم

ته وایه کنه ژونده! یوه لاره راته ښایه
نور څه وکړمه څنګه شم چې تا سره یو ځای شم

راځه مړه د دواړو روغه تا باندې لازم شوه
تیاره له ګوتې نیسه چې رڼا سره یو ځای شم

رګونه مې ګرمېږي ټول وجود کې مې مستي ده
ځه ډول راته راواخله چې ګډا سره یو ځای شم

زما د بدلېدو بله هېڅ لاره پاتې نه شوه
بدون له دې چې ښځه وکړم، چا سره یو ځای شم

بدلون ویسا
t