خواږه یادونه می په زړه لکه خنـجر وریږی

خواږه یادونه می په زړه لکه خنـجر وریږی

ستا چنارونه ، سـتا نښـتر او د تا یخـې اوبه
ستا مازدیګـر لـکه عنبر او د تا یخـې اوبه

ستا خوږه غیږ کې خویندې وروڼه هندو،سیک،مسلمان
ستا ویساکي، هولي،اختر او د تا یخې اوبه

ښکلی حجري،جګي شملي او ښایسته پړونې
قطار منګی شنه په ګـودر او د تا یخې اوبه

خواږه یادونه می په زړه لکه خنـجر وریږی
زما ټوټی ټوټی ځـیګر او د تا یخی اوبه

خو رانه پاته شول هر څه اخ د انجان غوندی اوس
زه بل وطـن کـی مسافر او د تا یخې اوبه

دیا سینګهـ انجان
نوی ډیلی – هند
t