دا ټوله مې د لوې وطن د مينې معجزه ده / حسينه ګل تنها

دا ټوله مې د لوې وطن د مينې معجزه ده / حسينه ګل تنها

غزل کې مې د ژوند ډکه خماره قافيه

ماچرته پکې ځائ نه کړه بېکاره قافيه

غزل که مې د امن او د مينې ترجمان دى

د وخت د ناکړدو مې ده هنداره قافيه

زما انداز د هاغه ټولو ټولو نه بدل دئ

د چا چې وي د ټول غزل ناچاره قافيه

زما د غزل روح ته يوه نوې ښکلا ورکړي

غزل مې ځکه نه وړي بې مهاره قافيه

که هر څو زندگي مې له خوارئ د خو باچا ېم

خپل ژوند ته سازه کړي مې خوداره قافيه

دا ټوله مې د لوې وطن د مينې معجزه ده

خايسته مې کړه د ژوند تر ننگرهاره قافيه

د ژوند سپينه څنگل چې مې د سر د لاندې راشي

پما پسې بيا گرځي تر سهاره قافيه

سيده حسينه گل

٢٧نومبر٢٠١٩

مردان
t