لمره پخیر راغلی!

لمره پخیر راغلی!

سپوږمۍ دې ولیدله؟
ستړي خو نه ول ستوري؟
هغه د اوښګو کارونه چرته تللی؟
هغه رڼا او له تیاره جهانه
د ستورو سیل ته یې ګونډې ووهل
د زړه زخمونه یې پولۍ پولۍ وي
ما به تر څو ځان ساته
له دې لونګو جونو
له دې خوش رنګو جونو
لمره پخیر راغلی؟
سپوږمۍ دې ولیدله؟

زه له تیارو نه یریدلی سړی
ښه شوله ډېره هیره
چې دې احوال واخسته
ستا هرکلی لمانځو
نوی سپرلی لمانځو
د اهو چشمو نندارې ډېرې شوې
له روغو کرکه شوله
په جنتونو کې زیات
زما برباده بسواده پیره
له دې موسمه له دې ستورو او کاروانه لرې
چرته د ژوند نغمه کړه سازه کنه
د زندګۍ لپاره
چې زړونه روغ پاتي شي
د موسقۍ لپاره
سپوږمۍ دې ولیدله؟
لمره پخیر راغلی؟

اکمل نېکبین
t