غزل

غزل

خاورې شيندمه بس د هر چا د نظر په طرف
د ورځ خلاف مې توغ نيولى دى، د لمر په طرف

زما ايمان ما اوس د خير په طرف نه شي بيوى
زه خپل ايمان اوس روان کړى يم د شر په طرف

دا ويده خلک ويښول زما په وس کې نه دي
دا چې په خوب کې حرکت کوي د سر په طرف

دا دى ما خپل احتجاج وښوده د کرکې خلاف
دا دى ورګورم نه د هېڅ يوه بشر په طرف

ښه شوه له ښار سره مې ټولې رشتې وشکولې
ښه شوه د کور ور مې هم واړوه د غر په طرف

د ځمکې مخ زما عاجز قبر ته ځاى نه لري
ځم جنازه مې خپله وړم د سمندر په طرف

هجرت الله اختيار
t