ژوند مســخره ده پیره! تېر یې که او هېر یې که / راحل

ژوند مســخره ده پیره! تېر یې که او هېر یې که / راحل

ژوند مســخره ده پیره!تېر یې که او هېر یې که

دسر لانــــــجه ده پیره!تېر یې که او هېر یې که

وحشي هوس دی مسـت دی څه هوسي دنیا ده

رنډۍ کــــیسه ده پيره!تېر یې که او هېر يې که

غېږکې مې پرېوزه دلبر،وجود مې ټنګ که یخ دی

د ژمې شـــــپه ده پیره! تېر یې که او هېر یې که

لکه شات نوش کاشونډې!زهرپه جام کې نوش کا

د مــــی پـــیاله ده پیره!تېر یې که او هېر یې که

لحظه،لحظه یومرګ دی ورباندې مه خوره وجود

عـــشق حادثه ده پیره! تېر یې که او هېر یې که
t