د هــر چـا د عـمـر ونـي چپـه کـیـږي

د هــر چـا د عـمـر ونـي چپـه کـیـږي

تـن مې ونه، او خاښــونه یې کلـونـه

میاشت اونۍ،پکې یاغم یااخـترونه

دغـه ونـه زمـا ژوند ورځي یې پاڼې

پاڼې تل وړي د خزان سپیره بادونـه

زما شپي په دغه ونه کې مرغۍ دي

چې پاڅي ترې یا یوه او یا سیلـونـه

ددې ونـي ډډ د عمـر چنجـو وخـوړ

ماشــومـان پـه کـې لا اچوي ټالـونـه

هـره ساه مې د ویالي هغه اوبـه دي

چې هم ما اوبه کوي او هم باغـونـه

د هــر چـا د عـمـر ونـي چپـه کـیـږي

که یې قد وي د څـیـړۍ یا چنـارونه

وخت د هیچا خاطر نـه کوي کاتـبـه

وخت تیریږي لکه ستاچابک ګامـونه

کاتب شاه کاتب

۱۳۹۸/۹/۶ کونړ
t