پوره دولس کاله وروسته

پوره دولس کاله وروسته

هغه ورځ چې زه له خپلو ټولو هیلو سره بېرته خپل اطاق ته راوګرځېدم
جېب ته مې لاس کړ، د خپلې دولس کلنې زندۍ خونې زنګ وهلي کیلۍ مې راوویسته
اوه ! د کیلۍ په اړه باید ووایم
یادیږي دې، ?په هاغه طوفاني شپه، چې باد زموږ مئینې سترګې ړندولې
کیلۍ مو د ونې په ډډ سپارلې وه
بیا اطاق ته داخل شوم او خپل ماضي ته بېرته راوګرځېدم
غواړم هغه تېروتنې چې ما په ماضي کې کړې وې په ماضي کې یې جبران کړم
دلته هر څه په خپل پخواني شکل سره ایښي دي
د مېز پر سر د نیچې کتاب Thus Spoke Zaratushtra
د مېز په یوه څنډه کې د ویسکي نیم څښل شوی ګلاس
هغه کاغذونه چې ما پرې د کانټ په فلسفې ریشخند وهلو یوه ناکامه هڅه کړې وه
او ترڅنګ یې د اوشو دوه درې کتابونه هماغسې پراته دي
هغه المارۍ ته هم ورغلم چې پکې ستا ډالۍ کړې ډایري پرته وه
ستا لیکل شوي نظمونه اوس هم ما ته لکه د تېر پڅېر بې کاره او بکواس ښکاره شول
ډایري مې دا ځل له کوتې بهر راویسته او اغواړم اور ته یې وغورځوم
شعر د بدلون لپاره لیکل کیږي، ولې ستا نظمونو نه زما ماضي بدل کړی او نه مې حال بدلولی شي
زما د مایوسۍ اساسي لامل همدا ستا نظمونه و
نه مې غوښتل چې بیا لکه د تېر په څېر خپله ارامه اروا نارامه کړم
ما اوس ډېر بدلون کړی
اورې ? ډېر بدلون…

هارون راعون
t