د خيرات خور خبرې

د خيرات خور خبرې

د خیرات خور خبرې

که زه ولسمشر وای!

سید اصغر هاشمي

د افغانستان له ټولو ښارونو او مهمو چوکونو څخه مې ټول تصویرونه ټولول، د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په تايید مې د پوهانو د تصویرونو اویزانولو ته اجازه ورکاوه. پوهان د ټولو خلکو دي، د خلکو د فکرونو په روښانولو کې یې هلې ځلې کړې دي.

ښارونه مې هم د پوهانو په نامه کاوه، پوهنتونونه او مهم سړکونه او واټونه مې هم د نړۍ او داخلي پوهانو په نومونو نوماوه چې نورو خلکو عبرت اخیستی وای او کوښښ یې کړی وای چې پوهه تر لاسه کړي.

کومه ټولنه چې د پوهانو پر ځای د ناپوهانو عزت کوي نو د ټولنې راتلوونکي په زوال کې وینم.
t