د زړګي ساندې

د زړګي ساندې

غیږه له تیاره نه موسیدلې ده
اوښګې دې، قاتلې دي
لاړه شه، لاړه شه، لاړه شه
زمونږ اوازونه
لیونیان نه ول، عاشقان نه ول
سندرې بلې شوې
په سره غرمه کې
زرین ماښام شو، ماښام شو
ابادې هېلې مو
په سیند لاهو شوې
پیغمبران مړه دي
څه عاشقان مړ دي
د زړه کعبه کې، په توره شپه کې
نورې خبرې…
لفظونه ورک شول
غزل نایاب شو
د ژوند سندره، خبره، اتره
د زمانې په زړه کې بنده شوه بنده
د زړګي ساندې
د ژوند ملګرې، ملکري، ښاغلي
مړه شوه، مړه دي، اوبه دي
قاصده خانده
زمونږ په لاشونو
توري دې مات کړل، ګل څانګې
زه نه یمه پاتې زه، زه
له اسمانې سندرې غیږه چاپیره کړه
زه به اباده شمه ګله ما هیره کړه
هیره کړه

اکمل نېکبین
t