د محبت پۀ درد دردمنه یاره!

د محبت پۀ درد دردمنه یاره!

ژوند بغاوت دی سراسر تاوان دی
پۀ موږ خوارانو خو اکثر تاوان دی

خود غرضي شوه هر سړی وېرېږي
پۀ چا وجود او پۀ چا سر تاوان دی

د حسدونو سلسلې مۀ ساتئ
پۀ زړۀ دننه او بهر تاوان دی

د محبت پۀ درد دردمنه یاره!
ما درته نۀ وې چې دلبر تاوان دی؟

ذره ذره وجود او ماتې هیلې
پۀ موږ ماښام، پۀ موږ سحر تاوان دی

د لالهانده متین ورانه ژونده!
تاته د سترګو یو نظر تاوان دی

مرسلین متین
t